Pardubice, nám. Čs. legií – bezvýkopová oprava kanalizace

Pro vodovody a kanalizace Pardubice a.s. naše společnost připravuje projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby na bezvýkopovou opravu kanalizace na náměstí Čs. legií. Zahrnuje celkem 135,9 m sanace potrubí stávající jednotné kanalizace, která má betonový vejčitý profil DN 600/900. Výstelka bude provedena vtahováním inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou. Provedením výstelky dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí a také k jeho statickému zajištění.

Pardubice, ul. Havlíčkova – bezvýkopová oprava kanalizace

Pro Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. naše společnost připravuje projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby na bezvýkopovou opravu kanalizace v ul. Havlíčkova v Pardubicích. Zahrnuje celkem 165 m sanace potrubí stávající jednotné kanalizace. První úsek je z potrubí DN 600/900 dl. 130,5 m. Dále pak navazuje profil DN 500 dl. 23,5 m. Poslední úsek je z potrubí DN 300 dl. 11 m. Bude se jednat o textilní […]

Splašková kanalizace Žďárec u Skutče

Ve Žďárci u Skutče byly dokončeny projekční práce pro společné povolení liniové stavby „Splašková kanalizace Ždárec u Skutče“. Splaškové vody z obce budou čerpány do kanalizace ve Skutči a následně likvidovány na ČOV Skuteč. Vzhledem ke konfiguraci terénu zde byly zvoleny kombinace kanalizace splaškové tlakové a gravitační. U gravitační kanalizace jsou navrženy tři čerpací stanice odpadních vod a kanalizační výtlaky odpadních vod. […]

Revitalizace pravostranného přítoku Vižňovského potoka

V polovině ledna 2024 byly zahájeny práce na akci „RVT PP Vižňovského potoka, ř. km 0,340 – 1,817“. Akci pro Lesy České republiky, s.p. bude realizovat společnost Popr spol. s r.o. z Hradce Králové. Jednostupňový projekt na revitalizaci hlavního odvodňovacího zařízení projektovala společnost Multiaqua s.r.o. v květnu 2022. Současné napřímené a žlabovkami opevněné koryto bude nahrazeno novým, mělčím korytem […]

Práce na projektu pro společné povolení stavby „Splašková kanalizace Dubová“

V současné době naše společnost dokončuje práce na projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „Splašková kanalizace Dubová“. Jedná se o odkanalizování místní části Dubová, která jsou součástí obce Miřetice. V této místní části žije cca 70 obyvatel. Celkem je zde navrženo cca 850 m gravitační splaškové kanalizace, 610 m kanalizačního výtlaku, 90 m tlakové kanalizace a 1 čerpací stanice odpadních vod. Splaškové vody […]