Byla dokončena projektová příprava pro udržovací práce na hl. odvodňovacím zařízení – HOZ Od Tišic.

Datum: 28. 6. 2019
Kategorie: Novinky

Naše společnost zpracovala pro investora – Státní pozemkový úřad (Oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové) – projektovou dokumentaci pro udržovací práce na hlavním odvodňovacím zařízení v lokalitě v blízkosti Neratovic, ve Středočeském kraji.


Předmětem udržovacích prací je odtěžení sedimentů z profilu HOZ v celé jeho délce (1,9 km), oprava opevnění dna, oprava břehových nátrží a nestabilní paty svahu v určitých úsecích a nezbytné kácení dřevin.

Naše společnost zajistila geodetické zaměření profilu HOZ včetně mocnosti sedimentů, terénní průzkum lokality a vytipování dřevin nutných k pokácení. Součástí PD bylo nejen stanovení množství sedimentů, ale rovněž definování způsobu nakládání s nimi, včetně projednání navrženého řešení se všemi dotčenými subjekty.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD