Příprava údržby koryta Šembera v Českém Brodě

Datum: 07. 12. 2020
Kategorie: Novinky

Pro správce toku Povodí Labe připravujeme dokumentaci pro údržbu koryta řeky Šembery v intravilánu Českého Brodu.


Předmětný úsek vodního toku Šembery, omezený kilometráží ř. km. 15,940 – 16,920, se nachází v intravilánu města Český Brod. Čištěny budou úseky mezi jednotlivými mosty, vyjma části úseku délky cca 210 m, která byla vyčištěna v roce 2019 městem Český Brod, neboť se nachází ve vzdutí objektu, který je ve vlastnictví města.

Zájmový úsek vodního toku začíná pod bývalým koupalištěm pod mostem ul. Sokolská, prochází zastavěným územím v jižní části města, prolukami mezi zástavbou a městskými parky. Úsek končí na jihovýchodním okraji zastavěného území v blízkosti prodejny Penny Market. Souhrnná délka čištěných úseků je 770 m.

Velká část přípravy bude věnována zajištění přístupů ke stavbě a mezideponií pro vysáknutí a překládku sedimentů. Přístupy podél koryta jsou mnohdy vedeny ve stísněných koridorech mezi zahradami a průmyslovými areály nebo podél veřejných prostranstvích. Bude tedy třeba zohlednit tato fakta při volbě mechanizace a způsobu provádění prací.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD