Připravujeme projekt revitalizace toku Bučnice v k.ú. Zdoňov

Datum: 19. 12. 2019
Kategorie: Novinky

Pro investora Lesy ČR naše firma připravuje projekt revitalizace vodního toku Bučnice v krásném území CHKO Broumovska na pomezí Teplických skal.


Cílem akce je revitalizace cca 1,3 km koryta drobného vodního toku Bučnice na území k.ú. Zdoňov. Bučnice protéká úzkou nivou ve svažitém území. Součástí návrhu bude rozvolnění trasy toku a částečná úprava nivy, vymělčení koryta Bučnice a inicializace charakteristického střídání mělčích brodových úseků a hlubších tůní. V úsecích toku, kde již vlivem vegetace dochází k samovolné renaturaci koryta, bude tento proces podpořen vhodnými opatřeními. V samotném korytě i mimo něj (v nivě) bude vyhloubeno několik tůní různých hloubek a velikostí pro podporu biodiverzity lokality a zadržení vody v krajině. Na tuto akci bude svými aktivitami navazovat místní zájmové sdružení usilující o revitalizaci celého území k.ú. Zdoňov za účelem zadržení vody v krajině a vytvoření pilotního projektu jako vzoru pro další území.

Kopcovité území Broumovska s vodním tokem Bučnice Kopcovité území Broumovska s vodním tokem Bučnice POVOLEN DOWNLOAD
Průzkumné terénní práce Průzkumné terénní práce POVOLEN DOWNLOAD
Současný stav koryta Současný stav koryta POVOLEN DOWNLOAD