Údržba odvodňovacího zařízení Tověř na Olomoucku byla dokončena.

Datum: 01. 4. 2020
Kategorie: Novinky

Údržbu prováděla, dle projektu vypracovaného firmou Multiaqua s.r.o., brněnská stavební společnost Agromeli spol. s r.o. Naše firma vykonávala při realizaci autorský dozor.


Součástí díla bylo odstranění náletových dřevin a křovin. Dle požadavků orgánu ochrany přírody, bylo třeba zachovat doprovodný porost vždy kompletně na jednom břehu, přičemž na druhém břehu jednotlivě v určitých odstupech.

Hlavním účelem údržby bylo odtěžení nánosů. Zanesení odvodňovacího zařízení, v určitých úsecích, již způsobovalo podmáčení okolní půdy a vybřežování vody za vyšších průtoku na přilehlé zemědělské pozemky.

Dle laboratorních rozborů byl sediment vhodný pro použití na ZPF. Přes veškerou snahu a opakovaná jednání s hospodařícími subjekty se nepodařilo, z různých důvodů, dojednat využití sedimentů na přilehlých zemědělských pozemcích v souladu s vyhláškou 257/2009 Sb.

V horním úseku, kde jsou do profilu HOZ zaústěny silniční příkopy stahující vodu z přilehlých svahů, byla niveleta dna zahloubena oproti původnímu stavu i o více než jeden metr. V tomto úseku bylo dno vymělčeno a stabilizováno hrubým materiálem a příčnými pasy z těžkého lomového kamene. Podemleté svahy byly lokálně doplněny místním materiálem a v dolní části opevněny těžkým lomovým záhozem.

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: Agromeli spol. s r.o., Brno
Investor stavby: Česká republika – státní pozemkový úřad
Termín zahájení stavby: září 2019
Termín dokončení stavby: březen 2020
Celkové náklady stavby: 2,14 mil. Kč bez DPH

 

 

1_Původní stav-zanesený a zarostlý profil odvodňovacího zařízení 1_Původní stav-zanesený a zarostlý profil odvodňovacího zařízení POVOLEN DOWNLOAD
2_Vyčištěný profil HOZ 2_Vyčištěný profil HOZ POVOLEN DOWNLOAD
3_Původní stav-horní úsek-eroze 3_Původní stav-horní úsek-eroze POVOLEN DOWNLOAD
4_Horní úsek-opravený 4_Horní úsek-opravený POVOLEN DOWNLOAD
5_Silniční propsutek-původní stav 5_Silniční propsutek-původní stav POVOLEN DOWNLOAD
6_Silniční propsutek-opravená nátrž 6_Silniční propsutek-opravená nátrž POVOLEN DOWNLOAD