V Kostěnicích je stavba splaškové kanalizace v plném proudu

Datum: 05. 2. 2021
Kategorie: Novinky

Na podzim roku 2020 obec Kostěnice předala firmám INSTAV Hlinsko a.s. a VPK Suchý s.r.o. staveniště akce „Splašková kanalizace Kostěnice“ a začaly tak práce na zhotovení gravitační splaškové kanalizace v celé obci.


V rámci akce bude postaveno celkem cca 4 200 m hlavních gravitačních stok, dále tři čerpací stanice s výtlaky o celkové délce 1 500 m a také jeden řad tlakové kanalizace v délce 240 m s vedlejšími řady. Splaškové vody z Kostěnic budou odváděny do stávající stokové sítě v Dašicích, která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod.

Firma Multiaqua zajistila projektovou dokumentaci pro provádění stavby a inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla. Zároveň zajistila projektovou dokumentaci pro územní řízení na všechny kanalizační přípojky (celkem cca 4 500 m přípojek).

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: INSTAV Hlinsko a.s., VPK Suchý s.r.o.
Investor stavby: Obec Kostěnice
Termín zahájení stavby: podzim 2020
Termín dokončení stavby: podzim 2021
Celkové náklady stavby: 57,7 mil. Kč bez DPH