Začíná realizace stavby dle našeho projektu – „Libchyňský potok – přehrážka 1,135 km“

Datum: 22. 2. 2021
Kategorie: Novinky

Pro investora Lesy ČR, s.p. naše firma v roce 2018 zajišťovala projektovou dokumentaci.


Místo stavby se nachází v lokalitě Pavlátova louka v k.ú. Nové Město nad Metují. Stavba se nachází v korytě toku Libchyňský potok v ř.km 1,135 a v bezprostřední blízkosti areálu letní tábora. Lesy ČR, s.p. zde v roce 2003 vybudovaly retenční přehrážku, která zabraňuje posunu splavenin a plavení z povodí dále po toku a do řeky Metuje, která v těchto místech prochází intravilánem města Nové Město nad Metují.

Lesy ČR v zájmovém prostoru vybudovaly v roce 2003 v ř. km 1,135 retenční přehrážka, která zabraňuje posunu splavenin a plavení z povodí dále po toku a do řeky Metuje.

Přehrážka je vybudována jako srubová z podélné kulatiny DN 200 a příčné DN 150, dlouhá 14 m o šířce 1,6 m. Přeliv je dlouhý 7,9 m, 2 m je výřez pro běžné průtoky. V současné době je dřevěná kulatina v konstrukci přehrážky značně poškozena hnilobou, zejména v horní části konstrukce.

Akce je členěna na 2 samostatné stavební objekty:

SO 01 Přehrážka

Umístění přehrážky je navrženo v místě stávající přehrážky. Rozměrově je navržena v obdobných parametrech jako původní stavba. Původní konstrukce srubové přehrážky bude nahrazena konstrukcí trvalejšího charakteru – železobetonové jádro s kamenným obkladem vzdušního líce a přelivné hrany. Při realizaci dojde také k zásahu do konstrukce vývařiště. Rekonstrukce vývařiště bude ukončena betonovým prahem – 0,5x1,2x4,47 m (beton C30/37 XC4, XF3). Vývařiště bude vybudováno z kamenné rovnaniny– lomový kámen 500 – 1000 kg tl. 0,75 m. Na vývařiště bude následovat kamenný skluz (zához – lomový kámen 200 – 500 kg) v tl. 0,5 m. Na skluz je uvažováno s využitím 20 % stávajícího materiálu v místě. Skluz bude ukončen kamenným prahem vyskládaným nasucho o rozměrech 0,5x0,8x4,08 m. Prahy budou zavázány min. 1 m do stávajícího břehu. Poškozené opevnění břehů bude uvedeno do původního stavu. Pod kamenný prahem bude dále opevněno dno koryta kamenným záhozem do 200 kg tl. 0,3 m v délce 3 m.

Na rekonstrukci vývařiště bude dále navazovat stabilizace nátrže na pravém břehu v délce 6 m. Stabilizace bude provedena kamenným záhozem s patkou z lomového kamene do 200 kg.

Přístup k přehrážce bude zpevněn silničními panely, které budou uloženy na štěrkopískové lože tl. 0,1 m a geotextilií 300 g/m2.

SO 02 Úprava retenčního prostoru

V rámci tohoto stavebního objektu bude odtěžen sediment z retenčního prostoru cca 196,4 m3. Říční materiál z retenčního prostoru bude odvodněn a je doporučena likvidace na skládce v Křovicích ve vzdálenosti 15 km.

Přístup k retenčnímu prostoru bude zpevněn silničními panely, které budou uloženy na štěrkopískové lože tl. 0,1 m a geotextilií 300 g/m2.


Zhotovitel stavby: KAMPA-MARYNKA s.r.o.
Termín realizace: leden 2021 – červen 2021
Cena díla: 1,67 mil. Kč bez DPH