Zhotovitel splaškové kanalizace ve Smrkovém Týnci a Rabštejně vybrán

Datum: 02. 5. 2022
Kategorie: Novinky

Akci bude provádět sdružení firem PROFISTAV Litomyšl, a.s. a KVIS Pardubice a.s. pod názvem „Společnost pro KANALIZACI SMRKOVÝ TÝNEC, RABŠTEJN – P+K“.


Obec Rabštejnská Lhota vybrala zhotovitele stavby „Splašková kanalizace Smrkový Týnec, Rabštejn“. Akci bude provádět sdružení firem PROFISTAV Litomyšl, a.s. a KVIS Pardubice a.s. pod názvem „Společnost pro KANALIZACI SMRKOVÝ TÝNEC, RABŠTEJN – P+K“.

V rámci této akce je naprojektováno celkem cca 3130 m gravitační kanalizace, 770 m kanalizačního výtlaku, jedna čerpací stanice DN 2500 a také jedna přeložka stávající jednotné kanalizace v délce 25 m. Navržená splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační síť v Rabštejnské Lhotě, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod.

Zároveň zde budou stavěny kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti – celkem 105 kanalizačních přípojek.

Naše firma připravovala dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby na hlavní kanalizační stoky a také dokumentaci pro územní souhlas na všech 105 kanalizačních přípojek.

Stavba bude zahájena v létě 2022.

Celkový situační výkres Celkový situační výkres POVOLEN DOWNLOAD