2/3 2/3 POVOLEN DOWNLOAD
3/3 3/3 POVOLEN DOWNLOAD

Kanalizace a ČOV Banín

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Banín

Akce Kanalizace a ČOV Banín byla připravována pro investora Obec Banín.  V rámci této akce bylo navrženo cca 3,24 km potrubí nové splaškové kanalizace a čistírna odpadních vod pro 407 EO. Stavba byla připravována od roku 2008, kdy byla zpracována studie a dokumentace pro územní řízení. Následně v roce 2009 byla zpracovávána projektová dokumentace pro stavební povolení. V roce 2010 byla vyhotovena dokumentace pro zadání stavby a v roce 2013 došlo k realizaci stavby. Stavba zajistila odvedení splaškových odpadních vod od nemovitostí na celém území obce Banín a zneškodňování těchto odpadních vod na nové ČOV. Tím došlo ke zvýšení ochrany vodního zdroje, který Březovským vodovodem zásobuje město Brno pitnou vodou.  

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby, skutečné provedení a  veškeré inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla.