2/3 2/3 POVOLEN DOWNLOAD
3/3 3/3 POVOLEN DOWNLOAD

Kanalizace Klešice

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Klešice

Navržený kanalizační systém byl rozdělen na tři funkční celky:

  1. stoka SA a její přítoky jsou zakončeny čerpací stanicí ČS 1, ze které jsou odpadní vody čerpány a vedeny výtlačným řadem V1 do koncové šachty stoky SB,
  2. stoka SB a její přítoky jsou zakončeny čerpací stanicí ČS 2, ze které jsou odpadní vody čerpány a vedeny výtlačným řadem V2 do koncové šachty před hrubými česlemi na čistírně v Heřmanově Městci,
  3. stoka SC je zakončena čerpací stanicí ČS 3, výtlačný řad je zaústěn do výtlačného řadu V2.

V rámci této akce bylo navrženo cca 2,2 km potrubí splaškové kanalizace cca 1,2 km kanalizačních výtlaků, 2 čerpací stanice a odlehčovací komora.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, skutečné provedení a veškeré inženýrské činnosti vedoucí k realizaci.