2/5 2/5 POVOLEN DOWNLOAD
3/5 3/5 POVOLEN DOWNLOAD
4/5 4/5 POVOLEN DOWNLOAD
5/5 5/5 POVOLEN DOWNLOAD

Labe - Loučná

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Akce Labe – Loučná byla skupinovým projektem, jehož celkové náklady dosáhly výše 32,2 miliónů EUR. Společnost Multiaqua s. r. o. v rámci tohoto projektu zajišťovala tyto části projektu: Kanalizace Dubina, Kanalizace Fáblovka, Kanalizace Staré Čivice, Kanalizace Labská a Kanalizace Popkovice. Stavba jako celek byla připravována poměrně dlouhou dobu a zahrnovala velké množství akcí, které byly původně připravovány samostatně.  Dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení byla připravována v roce 2005 až 2006. Následně byla v roce 2007 až 2008 připravována dokumentace pro vybrání zhotovitele a prováděcí dokumentace stavby, následně byla stavba realizována. V rámci projektu Labe – Loučná byly mnohé části stok realizovány bezvýkopově v poměrně velkých profilech (DN 1600).

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr zhotovitele a provádění stavby, skutečné provedení a inženýrské činnosti.