2/5 2/5 POVOLEN DOWNLOAD
3/5 3/5 POVOLEN DOWNLOAD
4/5 4/5 POVOLEN DOWNLOAD
5/5 5/5 POVOLEN DOWNLOAD

Odkanalizování obce Bylany

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Bylany

V obci byla navržena dostavba jednotné kanalizační sítě na celém zastavěném území obce. Ve výhledu je počítáno s tím, že do kanalizačního systému obce Bylany budou zaústěny odpadní vody z přilehlých obcí Lány a Třibřichy. Nová kanalizační síť je tvořena páteřní stokou A, do které jsou zaústěny vedlejší gravitační stoky a výtlaky odpadních vod z čerpacích stanic ( ČS 2, ČS 3, ČS 4). Stoka A pak přivádí odpadní vody do čerpací stanice ČS1 a odtud jsou výtlakem odpadní vody čerpány na čerpací stanici do Markovic.  Na gravitačním potrubí jsou osazeny 2 prefabrikované odlehčovací komory. Celkem bylo v rámci akce navrženo 1792 m gravitačních stok o profilech DN 250 - 400 mm, 2 104 m výtlačných řadů profilu D 90 - 160 mm a čtyři čerpací stanice DN 1500 a 2000 mm. Akce byla zrealizována v letech 2013 a 2014.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, skutečné provedení a veškeré inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla. 


Soubory ke stažení

Dotace Bylany [PDF, 248.08 KB]