Krajinné inženýrství a protipovodňová ochrana

 • vodohospodářské a technické řešení rybníků a malých vodních nádrží
 • vodohospodářské řešení drobných vodních toků
 • rekonstrukce a odbahňování rybníků a malých vodních nádrží
 • úpravy drobných vodních toků, vodohospodářské stavby a objekty na tocích
 • protipovodňová ochrana
 • úpravy a revitalizace toků včetně niv
 • protierozní opatření
 • voda v intravilánech měst a obcí
 • suché retenční nádrže a poldry
 • mokřady
 • odstavená ramena

Zajímavé projekty

1/3

ZTK Radnice

Investor: Lesy ČR, s.p.

V rámci úprav byla navržena úprava příčného profilu, opevnění koryta a břehu a 17 dřevěných příčných prahů z odkorněné kulatiny, které budou sloužit k zlepšení stability dna vodní toku. Více


1/6

Mlýnská Javorka, Smidary, čištění koryta

Investor: Povodí Labe, státní podnik

V rámci této akce bylo cílem stavby vytěžení nánosů z toku Mlýnské Javorky v délce 1930 m, dále pak vykácení břehových porostů a zpevnění levého břehu včetně snížení průsaků na přilehlé pozemky. Více


1/3

Černá Nisa, VD Bedřichov – Rudolfov

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Účelem projektu bylo navrhnout definitivní odstranění povodňových škod ze srpna 2010, zajištění provozuschopnosti VD štěrkových překážek odtěžením nánosů ze štěrkových nádrží a opravou poškozených objektů. Více


1 2
Poslední