2/3 2/3 POVOLEN DOWNLOAD
3/3 3/3 POVOLEN DOWNLOAD

Černá Nisa, VD Bedřichov – Rudolfov

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Povodí Labe, státní podnik

Nádrže štěrkových přehrážek byly zcela zaneseny splaveninami. Celkem bylo navrženo k odtěžení 1 326 m3 sedimentů. Vzhledem k obtížnému přístupu bylo nutné navrhnout provizorní příjezdy z místních komunikací. Projekt dále řešil sanaci kamenné zdi, vybudování nového stabilizačního prahu, opravu poškozené dlažby ve dně a vyčištění odvodňovacího příkopu přivaděče v celkové délce 1800 m včetně 6 propustků a 10 vtokových šachet na přivaděči.

Stavba byla navržena tak, aby byla přirozeně začleněna do stávající krajiny, dále aby došlo k zlepšení stavu a zkapacitnění vodního toku. 

Řešený úsek toku se nachází v nadregionálním biokoridoru a leží v CHKO Jizerské hory.

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a zajistila veškerou inženýrskou činnost.