2/9 2/9 POVOLEN DOWNLOAD
3/9 3/9 POVOLEN DOWNLOAD
4/9 4/9 POVOLEN DOWNLOAD
5/9 5/9 POVOLEN DOWNLOAD
6/9 6/9 POVOLEN DOWNLOAD
7/9 7/9 POVOLEN DOWNLOAD
8/9 8/9 POVOLEN DOWNLOAD
9/9 9/9 POVOLEN DOWNLOAD

CHKO Broumovsko – revitalizace rybníků

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Státní pozemkový úřad

Tento projekt jednoznačně patří mezi naše největší projekty v dané oblasti.

V rámci této akce byl připraven projekt na rekonstrukci vodních nádrží v k.ú. Broumov, Křinice, Benešov u Broumova, Velká Ves u Broumova a Hejtmánkovice. Projekt řeší revitalizaci celkem deseti vodních nádrží, které jsou v současné době v nevyhovujícím stavu. Cílem projektu je revitalizace vodních ploch v oblasti CHKO Broumovsko. Realizací projektu dojde ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a posílení biodiverzity. Realizace navržených opatření bude znamenat kladný zásah do ekosystému nádrží a bude mít kladný dopad na rostlinná a živočišná společenstva. Realizace navržených revitalizačních opatření a následného způsobu využívání nádrží může vést k výraznému zvýšení jejich biologické i krajinotvorné funkce.

Území zájmových nádrží se nachází v CHKO Broumovsko a všechny řešené nádrže jsou významným krajinným prvkem. Lokality nádrží jsou evidovány jako lokální biocentra. V rámci projektu bylo provedeno biologické hodnocení. Na zájmových vodních nádržích a v jejím ekologicky navazujícím okolí bylo zjištěno celkem 16 zvláště chráněných druhů živočichů. Zákonem chráněné druhy rostlin zde zjištěny nebyly.

  • Celkové náklady na projekt dosahují výše 70 milionů korun.
  • Celková plocha obnovených nebo zakládaných mokřadních biotopů je 5,87215 ha.
  • Celková vodní plocha obnovených vodních nádrží je 16,8608 ha.
  • Celkový objem vodních nádrží při Hmax je 292 604 m3.
  • Celkem bude odtěženo cca 70 000 m3 sedimentu.

Rybník Černý, k. ú. Benešov u Broumova, výměra 0,8923 ha:

Cílem projektu byla obnova zátopy stávající nádrže (odstranění sedimentu), vytvoření litorální zóny, vodních tůní a oprava objektů na nádrži.

Telecí rybník, k. ú. Velká Ves u Broumova, výměra 0,3714 ha:

Návrh technického řešení vychází z biologického hodnocení lokality. Cílem projektu byla úprava zátopy, oprava hráze, vytvoření litorální zóny, vodních tůní a oprava objektů na nádrži.

Horní rybník, k. ú. Křinice, výměra 0,2428 ha:

Cílem projektu byla obnova zátopy, oprava hráze, vytvoření litorální zóny a vodních tůní a zřízení objektů na nádrži.

Rybník Katovna, k. ú. Broumov, výměra 1,5508 ha:

Navrhovaná opatření řeší obnovu zátopy stávající nádrže, vytvoření litorální zóny, odděleného mokřadu s tůní, vodních tůní mimo vlastní nádrž a ostrovu zeleného typu pro hnízdění ptactva. V rámci projektu bude dále provedena rekonstrukce objektů nádrže.

Cihelný rybník, k. ú. Křinice, výměra 3,3193 ha:

Navrhovaná opatření řeší obnovu prostoru zátopy, zachování litorální zóny doplněné tůněmi, vybudování zeleného ostrova, úpravu dřevin na hrázi a revitalizaci vodního toku na přítoku do nádrže.

Dolní rybník, k. ú. Křinice, výměra 0,4043 ha:

Navržené technické řešení vychází ze současného stavu stavby a jejího účelu. Navrženy byly úpravy ve zdrži, které povedou k posílení akumulačních schopností vodní nádrže a podpoří biodiverzitu území. V rámci projektu bude upravena zátopa, opravena hráz a stávající objekty rybníku.

Rybník Šlégr, k. ú. Křinice, výměra 7,4792 ha:

Cílem projektu byla úprava zátopy a vytvoření vodních tůní v nádrži. 

Metznerův rybník, k. ú. Benešov u Broumova, výměra 1,0217 ha:

Navrhovaná opatření řeší obnovu odběrného objektu, přítoku a výpustného zařízení. Projekt řeší opravu a navýšení hráze. Nově bude v zátopě vybudován ostrov zeleného typu a litorální zóna oddělená od nádrže hrázkou.

Rybník Bělidlo, k. ú. Velká Ves u Broumova, výměra 1,5741 ha:

V rámci projektu je navrženo odstranění buřeně z tělesa hráze a dřevin z návodního líce a koruny hráze. Na přítoku v blízkosti litorální zóny byl navržen malý ostrov a tůně. Návodní líc hráze bude nově upraven opevněným kamenným pohozem, objekty výpust, vývar a požerák budou také nově opraveny. Dále je navržena úprava bezpečnostního přelivu a výsadba dřevin.

Kinclův rybník, k. ú. Hejtmánkovice, výměra 2,4918 ha:

Účelem navrhovaného opatření je obnova původního zásobního prostoru nádrže a to odtěžením sedimentů ze zátopy. Dále je nutné provést rekonstrukci výpusti, bezpečnostního přelivu a požeráku. Navrhovaná opatření řeší obnovu zátopy stávající nádrže, vytvoření litorální zóny, odděleného mokřadu s tůní, vodních tůní mimo vlastní nádrž a ostrovu zeleného typu pro hnízdění ptactva. V rámci projektu bude dále provedena rekonstrukce objektů nádrže.

Stavba bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Uspořádáním vodohospodářského režimu v mikroregionu se zkvalitní biotop v krajinářsky hodnotné zóně a dojde ke stabilizaci vodního režimu v území.

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a zajistila veškerou inženýrskou činnost.