2/3 2/3 POVOLEN DOWNLOAD
3/3 3/3 POVOLEN DOWNLOAD

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, obnova vodního toku

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Povodí Labe, státní podnik

Koryto řeky Lužické Nisy bylo v celé délce zájmového území nesouvisle a různorodě opevněno. V zájmovém území řeky došlo vlivem povodně k nesouvislým břehovým nátržím, výmolům a poškození stávajícího opevnění toku. Všemi jmenovanými poruchami docházelo k ohrožení stability přilehlé komunikace, stávajících nepoškozených břehů a opevnění, k totální devastaci některých opěrných zdí.

Projekt řešil opravu kamenných zdí, sanaci břehových nátrží, odtěžení štěrkových nánosů, odstranění vyvrácených stromů a spláví v korytě toku.

Stavba byla navržena tak, aby byla přirozeně začleněna do stávající krajiny, dále aby došlo k zlepšení stavu a zkapacitnění vodního toku. 

Řešený úsek toku se nachází v nadregionálním biokoridoru a leží v CHKO Jizerské hory. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a zajistila veškerou inženýrskou činnost.