2/6 2/6 POVOLEN DOWNLOAD
3/6 3/6 POVOLEN DOWNLOAD
4/6 4/6 POVOLEN DOWNLOAD
5/6 5/6 POVOLEN DOWNLOAD
6/6 6/6 POVOLEN DOWNLOAD

Mlýnská Javorka, Smidary, čištění koryta

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Povodí Labe, státní podnik

Realizací projektu bude obnoven původní podélný spád toku a původní příčný profil.

Stavba byla navržena tak, aby byla přirozeně začleněna do stávající krajiny, dále aby došlo k zlepšení stavu zamokřených pozemků podél náhonu. 

Vodní tok Mlýnská Javorka vzniká odbočením z Javorky na jezu ve Starých Smrkovicích, kde je voda vzdouvána a spodním výtokem pod stavidlovým uzávěrem je napouštěna do koryta Mlýnské Javorky.

Problematický je přístup k tomuto toku, respektive podél něj. V území nejsou prakticky žádné přístupové cesty, okolní pozemky jsou trvale podmáčené. Okolní plochy jsou zarostlé náletovými dřevinami nebo přestárlými vrbami. Tyto pozemky nejsou po několik desetiletí udržovány.

Původní stav náhonu byl kritický. V korytě se nacházely nánosy, které výrazně omezovaly průtočnou kapacitu, břehy byly na mnoha místech poškozené a voda zaplavovala a devastovala okolní pozemky. Situaci zhoršovaly četné zátarasy spadlých větví z okolních porostů. V náhonu bylo nutné zvýšit průtok, jelikož v zimním období docházelo k úplnému promrznutí, což způsobovalo zvýšené průsaky na okolní pozemky. Z Mlýnské Javorky jsou napájeny rybníky Medříč a Trioly.

Mlýnská Javorka je součástí evropsky významné lokality Javorka a Cidlina - Sběř (CZ 0523273).

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a zajistila inženýrskou činnost.