2/5 2/5 POVOLEN DOWNLOAD
3/5 3/5 POVOLEN DOWNLOAD
4/5 4/5 POVOLEN DOWNLOAD
5/5 5/5 POVOLEN DOWNLOAD

Novohradka, Stíčany, - Čankovice, protipovodňová ochrana

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Povodí Labe, státní podnik

Projekt měl řešit účinnou protipovodňovou ochranu části města Hrochova Týnec, dále místní části Stíčany, Blížňovice a obce Čankovice. Návrh protipovodňových opatření byl vyvolán požadavkem na ochranu zástavby v inundačním území vodního toku Novohradka, kde dochází k opakovanému rozvodnění toku. Přes značné úsilí všech zúčastněných stan se nepodařilo získat souhlas všech vlastníků pozemků dotčených navrhovanou stavbou. Z těchto důvodů došlo k vypuštění lokality Stíčany a Blížňovice z navržených opatření.  Projekt tak řešil lokalitu Hrochův Týnec a Čankovice. V zájmové lokalitě není v současné době tok Novohradky zajištěn proti vybřežení velkých N-letých vod, respektive není zajištěno účelné omezení rozlivu do zástavby v obci. Z hlediska koncepce protipovodňové ochrany lokality bylo přistoupeno k ochraně zástavby ohrázováním. Navržené opatření bylo dimenzováno na povodňový průtok Q50 s navýšením o 0,3 m. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a zajistila veškerou inženýrskou činnost.