Naše projekty

1/3

ČS Kladruby – změna systému čerpání

Investor: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

V rámci této akce byly navrženy stavební úpravy stávající čerpací stanice Kladruby, opravy akumulační nádrže, výměna propojovacího potrubí a kompletní výměna strojního zařízení a armatur ve stávající čerpací stanici. Více


1/1

I/37 – Pardubice Trojice

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jednalo se o řešení odvodnění navržené komunikace (cca 1,2 km kanalizačních řadů a přípojek odvodnění), úpravu stávající kanalizace a přeložky stávajících vodovodů DN 100 až DN 600 v délce cca 600 m. Více


1/4

Vodovod Vrbice

Investor: Obec Vrbice

V rámci této akce bylo navrženo cca 4,2 km vodovodních řadů. Více


1/6

Mlýnská Javorka, Smidary, čištění koryta

Investor: Povodí Labe, státní podnik

V rámci této akce bylo cílem stavby vytěžení nánosů z toku Mlýnské Javorky v délce 1930 m, dále pak vykácení břehových porostů a zpevnění levého břehu včetně snížení průsaků na přilehlé pozemky. Více


1/3

Černá Nisa, VD Bedřichov – Rudolfov

Investor: Povodí Labe, státní podnik

Účelem projektu bylo navrhnout definitivní odstranění povodňových škod ze srpna 2010, zajištění provozuschopnosti VD štěrkových překážek odtěžením nánosů ze štěrkových nádrží a opravou poškozených objektů. Více


První
1 2 3 4
Poslední