Lázně Bělohrad – vodovod obce Brtev I. etapa

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Město Lázně Bělohrad

Akce Lázně Bělohrad – vodovod obce Brtev I. etapa byla připravována pro investora Město Lázně Bělohrad. V rámci této akce byly navrženy vodovodní řady v délce cca 2,7 km, obdobná délka kanalizačních řadů byla navržena v rámci související akce Lázně Bělohrad – kanalizace obce Brtev I. etapa.  V rámci akce byla v trase vodovodu navržena automatická tlaková stanice (ATS) s akumulační nádrží. Dokumentace k územnímu řízení byla připravována v roce 2006, dokumentace ke stavebnímu povolení v roce 2007 a dokumentace pro provádění stavby v roce 2013, kdy byla připravována navazující akce domovních přípojek. V současné době je vybrán zhotovitel a stavba je připravována k realizaci. Stavba zajistí v obci Brtev zásobování obyvatel vodou. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby a inženýrské činnosti.