2/2 2/2 POVOLEN DOWNLOAD

Novohradka, Stíčany - Čankovice, protipovodňová ochrana – lokalita Obicka

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Město Hrochův Týnec

Projekt řeší účinnou protipovodňovou ochranu místní části Hrochova Týnce, Obicka. V rámci projektu bylo navrženo ohrázování po obvodu zástavby kombinací železobetonové zídky a zemní hrázky. Šířka navržené betonové zídky v koruně je 0,3 m, šířka zemní hrázky v koruně jsou 2 m. Navržené opatření bylo dimenzováno na povodňový průtok Q50 s navýšením o 0,3 m. Součástí zídek bude i obnova původního oplocení. V místech křížení protipovodňových opatření s místní komunikací bude navýšena stávající niveleta vozovky. Součástí návrhu je i přeložka stávajícího koryta náhonu. Nové koryto v délce 122 m bude odsazeno od stávající zástavby a vedeno v zemědělsky využívaných pozemcích. Přeložka koryta si vyžádá i prodloužení 2 úseků kanalizačních potrubí a jejich zaústění do nově vzniklého koryta. Odvodnění ohrázovaného území z důvodu atmosférických srážek bylo řešeno kombinací trubních propustků a sběrných žlabů se zaústěním do přeloženého koryta náhonu. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a zajistila veškerou inženýrskou činnost.