2/3 2/3 POVOLEN DOWNLOAD
3/3 3/3 POVOLEN DOWNLOAD

ZTK Radnice

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Lesy ČR, s.p.

Radnický potok protéká celým intravilánem města Radnice. V horní části je koryto přírodní, neupravené, ale dostatečně kapacitní a stabilizované doprovodným břehovým porostem. Ve střední části je koryto upravené částečně kolmými opěrnými zdmi a pod silničním mostem v délce cca 400 m hrazenářským způsobem (přehrážky s vývařišti). Pod touto úpravou, ve spodní části Radnic, způsobuje Radnický potok dlouhodobě problémy při přívalových deštích. Koryto vodní toku je v této části obce nekapacitní. Při větších průtocích dochází k vybřežení vody mimo koryto a tím dochází k zatápění sousedních nemovitostí, komunikací a k ohrožení stability břehů a hrází bezprostředně sousedících městských rybníků. Břehy toku jsou v uvedeném úseku značně zarostlé křovinami a stromy, které mají tendenci propadávat do koryta a bránit plynulému odtoku vody. Neupravený tok ohrožuje cca 6 domů (24 osob) a 8 zahrad a dále prostor pro plánované umístění sportoviště.

Navržené řešení úpravy toku vychází z požadavku na zkapacitnění Radnického potoka na Q 50.  V rámci úprav byla navržena úprava příčného profilu, opevnění koryta a břehu a 17 dřevěných příčných prahů z odkorněné kulatiny, které budou sloužit k zlepšení stability dna vodní toku. Do upraveného koryta toku bude také zaústěno několik vedlejších přítoků, např. odvodnění komunikací a stávající slepá ramena.

Projekt řešil i vybudování brodu a nové lávky. V rovných úsecích byl lichoběžníkový profil toku ve dně doplněn o fragmentační prvky (velké kameny), které zajistí funkčnost toku také z hlediska výskytu ryb a vodních živočichů. Vzhledem k tomu, že při realizaci projektu bylo nutné kácet dřeviny v průtočném profilu toku, byla součástí realizace díla i náhradní výsadba.

Stavba byla navržena tak, aby byla přirozeně začleněna do stávající krajiny, dále aby došlo k zlepšení stavu a zkapacitnění vodního toku. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby a zajistila veškerou inženýrskou činnost.