PPO/Krajinné inženýrství

Revitalizace Bučnice

POPIS:

V rámci této akce byla navržena celková revitalizace území s vodním tokem Bučnice a levostanným přítokem v délce cca 2 km. Návrh revitalizace, do přírodě blízkého stavu, zahrnoval úpravy vodních toků, nivy, vybudování tůní a nové vodní nárdže. Účelem stavby bylo zadržení vody v krajině, krajinotvorná funkce a vybudování lokálního biocentrumu. Stavba zároveň bude plnit funkci protipovodňového opatření.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.