Kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace Zaječice

POPIS:

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace s napojením na stávajíci kanalizaci v obci Orel, s následným odvedením odpadních vod na ČOV Chrudim. Při realizaci stavby bylo celkem vybudováno 6,1 km gravitační kanalizace, 5,5 km kanalizačního výtlaku, 6 čerpacích stanic odpadních vod a tlakové kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, zajištění inženýrské činnosti pro objednatele a výkon dozoru při realizaci stavby.