PPO/Krajinné inženýrství

Přehrážka Libchyňského potoka

POPIS:

Stavba se nachází v korytě toku Libchyňský potok v ř.km 1,135 a v bezprostřední blízkosti areálu letní tábora. Projekt nahrazuje přehážku, kterou na místě zbudoval investor Lesy ČR v roce 2003 a která byla již značně poškozena hnilobou. Vybudováním retenční přehrážky nebude docházet k posuvu splavenin a plavení z povodí dále po toku a do řeky Metuje, která v těchto místech prochází intravilánem města Nové Město nad Metují. Nová přehrážka je vybudována jako srubová z podélné kulatiny DN 200 a příčné DN 150, dlouhá 14 m o šířce 1,6 m. Přeliv je dlouhý 7,9 m, 2 m je výřez pro běžné průtoky.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zajištění projektové dokumentace.