Kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec

POPIS:

Projekt s cílem odkanalizování obce Vrbatův Kostec tím zlepšení jakosti vod ve vodoteči Žejbro. Stavba spočívala ve vybudování oddílné splaškové kanalizace a ČOV v obci Vrbatův Kostelec. V rámci této akce je navržena ČOV pro 350 EO a cca 3,3 km splaškové kanalizace. Převážná část splaškové kanalizace je zde navržena gravitační, v místě nepříznivé konfigurace terénu je navržena lokální tlaková kanalizace.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zajištění projektové dokumentace od stupně DÚŘ po DSP.