Kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace Zaječice

POPIS:

Splašková kanalizace je navržena jako gravitační s tím, že splašky jsou sváděny do celkem šesti čerpacích stanic, ze kterých jsou následně pomocí výtlaků čerpány do výše položených gravitačních stok. Čerpací stanice ČS1 v centru obce pak zajišťuje čerpání splašků do obce Orel, jejíž stoková síť je napojena na centrální ČOV Chrudim. V rámci akce bylo vybudováno celkem cca 6 400 m hlavních gravitačních řadů, dále šest čerpacích stanic s výtlaky o celkové délce 5 400 m a také 297 ks kanalizačních přípojek o celkové délce cca 2 600 m.

NAŠE ČINNOST:

V rámci stavby jsme byli dodvatelem projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla. Zároveň jsme zajistili projektovou dokumentaci pro územní řízení na všechny kanalizační přípojky, jejichž části po veřejných pozemcích jsou součástí této stavby.