I/37 – Pardubice Trojice

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Akce I/37 – Pardubice Trojice byla připravována pro investora Ředitelství silnic a dálnic ČR. Společnost Multiaqua s. r. o. v rámci této akce připravovala vodohospodářskou část. Jednalo se o řešení odvodnění navržené komunikace (cca 1,2 km kanalizačních řadů a přípojek odvodnění), úpravu stávající kanalizace a přeložky stávajících vodovodů DN 100 až DN 600 v délce cca 600 m. Přeložky stávajících vodovodních řadů navržené v rámci této akce byly komplikovány jejich složitým umístěním, kdy po mostních konstrukcích přecházely železniční tratě. V roce 2007 byla připravována projektová dokumentace pro stavební povolení. Následně byla stavba pro realizaci rozdělena na etapy. První etapa byla již zrealizována, na druhou etapu byla v roce 2013 připravována projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby.