2/3 2/3 POVOLEN DOWNLOAD
3/3 3/3 POVOLEN DOWNLOAD

Skupinový vodovod Holicko

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Akce Skupinový vodovod Holicko byla připravována pro investora Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. V rámci této akce je navrženo cca 20,8 km vodovodních řadů a výtlaků DN 100 až DN 300 a 4 čerpací stanice. V roce 2011 byla připravována projektová dokumentace k územnímu řízení, v roce 2012 byla připravována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provádění stavby. V současné době je vybrán zhotovitel stavby a stavba je připravována k realizaci. Stavba zajistí v oblasti Holicka propojení lokálních systémů zásobování vodou s vodovodní sítí Pardubic. Tím bude zajištěna spolehlivost dodávek vody spotřebitelům v době výkyvů kapacity stávajících zdrojů nebo při haváriích vodovodních řadů.   

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby a  inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla.