Revitalizace pravostranného přítoku Vižňovského potoka

V polovině ledna 2024 byly zahájeny práce na akci „RVT PP Vižňovského potoka, ř. km 0,340 – 1,817“. Akci pro Lesy České republiky, s.p. bude realizovat společnost Popr spol. s r.o. z Hradce Králové. Jednostupňový projekt na revitalizaci hlavního odvodňovacího zařízení projektovala společnost Multiaqua s.r.o. v květnu 2022. Současné napřímené a žlabovkami opevněné koryto bude nahrazeno novým, mělčím korytem s meandry, čímž se prodlouží délka toku, zmírní se spád a odtok z krajiny se zpomalí. Pro zmírnění spádu jsou doplněny příčné objekty. Na vhodných místech jsou navrženy tůně různých velikostí a tvarů, které budou podporovat zadržování vody v krajině a celá revitalizace je doplněna novou výsadbou dřevin. Práce budou zahájeny vykácením části břehového porost, přičemž většina pařezů bude použita ke stabilizaci koryta a pro podporu přirozené renaturace toku.