REFERENCE

PPO/Krajinné inženýrství

Oprava a rekonstrukce rybníků Pekliny a Dolanský

V rámci této akce byla navržena celková obnova dvou stávajících vodních nádrží v lesní oboře. Účelem stavby bylo zadržení vody v krajině, krajinotvorná funkce a vybudování lokálního biocentrumu.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta

V rámci této akce byla navržena rekonstrukce koryta vodního toku v délce 11,7 km. 

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta

V rámci této akce byla navržena úprava vodního toku v délce 1,315 km.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Revitalizace malé vodní nádrže Čepí

V rámci této akce byly navrženy možné varianty řešení pro úpravy stávající malé vodní nádrže v obci.

Naším úkolem bylo zpracování technicko-ekonomické studie.

Přehrážka Libchyňského potoka

Stavba se nachází v korytě toku Libchyňský potok v ř.km 1,135 a v bezprostřední blízkosti areálu letní tábora. Projekt nahrazuje přehážku, kterou na místě zbudoval investor Lesy ČR v roce 2003 a která byla již značně poškozena hnilobou. Vybudováním retenční přehrážky nebude docházet k posuvu splavenin a plavení z povodí dále po toku a do řeky Metuje, která v těchto místech prochází intravilánem města Nové Město nad Metují. Nová přehrážka je vybudována jako srubová z podélné kulatiny DN 200 a příčné DN 150, dlouhá 14 m o šířce 1,6 m. Přeliv je dlouhý 7,9 m, 2 m je výřez pro běžné průtoky.

 

Naším úkolem bylo kompletní zajištění projektové dokumentace.