Kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace Horka

POPIS:

V rámci akce bylo postaveno celkem cca 4 860 m hlavních gravitačních stok, dále pět čerpacích stanic s výtlaky o celkové délce 1 360 m v obci Horka v okrese Chrudim. V souběhu s touto akcí proběhla i stavba kanalizačních přípojek. Celkem je zde navrženo 153 přípojek v délce cca 4150 m. Splaškové vody z Horky jsou odváděny do stávající stokové sítě v Chrasti, která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod.

NAŠE ČINNOST:

Zajišťovali jsme projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení i provádění stavby na hlavní kanalizační stoky. Dále jsme zpracovali projektovou dokumentaci pro územní řízení (v podrobnostech pro provádění stavby) na všechny kanalizační přípojky a zajišťovali jsme inženýrskou činnost vedoucí k realizaci díla.