Kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice

POPIS:

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace pro obce Kozašice a Jankovice, s napojením na stávajíci kanalizaci v obci Škudly. Při realizaci stavby bylo celkem vybudováno 2,5 km gravitační kanalizace, 1,4 km kanalizačního výtlaku, 3 čerpací stanice odpadních vod a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.